Zarządzanie oświatą

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które są niezbędne do profesjonalnego, efektywnego zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Studia kształtują umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w realiach pracy zawodowej absolwentów. Program studiów pozwala na poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych, rozwinięcie zainteresowań, jak i zyskanie nowych kwalifikacji.

W programie studiów:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Podstawy prawne funkcjonowania przedszkola, szkoły/innej placówki oświatowej w systemie edukacji w Polsce
 • Prawo pracy – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela
 • Prawo rodzinne. Procedura „Niebieskiej karty”
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
 • Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach oświatowych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym – marketing i promocja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja interpersonalna
 • Etyka zawodowa dyrektora
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu szkołą
 • Praktyka kierownicza
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów podyplomowych z  zakresu zarządzania oświatą ma ukształtować i rozwinąć kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z  zakresu zarządzania m.in. w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem, etyki i psychologii zarządzania. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pozwolą na sprawną organizację pracy szkoły lub innej placówki oświatowej.

Nabycie praktycznych umiejętności kierowania placówką oświatową podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z  planowaniem pracy palcówki, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, administrowania budynkiem, a także zastosowanie środków informacyjnych w zarządzaniu. Nabyte umiejętności z  zakresu komunikacji interpersonalnej oraz psychologii zarządzania przyczynią się do dobrego radzenia sobie w codziennych sytuacjach zawodowych.

Kwalifikacje

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych zgodnie z  rozporządzeniem MEN z  dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436). Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje prawo do ubiegania się o stanowisko kierownicze w wybranej placówce oświatowej.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
2 2 550 zł 1 339 zł 683 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania studiów

Studia dwusemestralne, obejmują 240 godzin oraz 30 godzin praktyk kierowniczych.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Wymagania wstępne

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z  wieloletnim doświadczeniem.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23