Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Cel studiów

Studia mają za zadanie przygotować obecnych oraz przyszłych terapeutów i pedagogów w zakresie merytorycznym oraz metodycznym w wiedzę, kompetencje i umiejętności z dziedziny szeroko pojętego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Ramowy program studiów

Program nauczania obejmuje:

 • Podstawy rozwoju psychosomatycznego dziecka od poczęcia
 • Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Psychologia rozwojowa małego dziecka (od urodzenia do 6 roku życia)
 • Psychologia kliniczna
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Neurologopedia dziecięca
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z  zespołem wad wrodzonych
 • Pedagogika specjalna
 • Praca z  dzieckiem autystycznym
 • Praca z  rodziną dziecka objętego WWR
 • Pedagogiczne metody wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Integracja sensoryczna
 • Projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych/ terapeutycznych/ rewalidacyjnych
 • Podstawy fizjoterapii
 • Podstawy prawne organizowania wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z  prawa rodzinnego
 • Seminarium dyplomowe
 • praktyki

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do podjęcia pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych, przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym szkołach specjalnych.

Kwalifikacje

Absolwent studiów uzyskuje umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania

Studia trzysemestralne, obejmują 300 godz. i 50 godz. praktyk.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 050 zł 1 070 zł 545 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z  wieloletnim doświadczeniem.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23