Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Ramowy program studiów

Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
 • glottodydaktyka
 • nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • historia i kultura Wielkiej Brytanii
 • fonetyka praktyczna
 • dziecięca literatura anglojęzyczna
 • warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego
 • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka angielskiego
 • współpraca z rodzicami w kształceniu językowym dzieci
 • praktyczna nauka języka angielskiego

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach oraz zarówno w publicznych jak i niepublicznych szkołach podstawowych, w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, a także legitymować się świadectwem znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziom B2. Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia wczesne nauczanie języka angielskiego przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry

Adresaci studiów

Studia adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (klasy I-III).

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogiki przedszkolnej bądź wczesnoszkolnej (w tym licencjackich)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1)

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 990 zł 1 047 zł 535 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.