Terapia pedagogiczna z logopedią

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i logopedii oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, wymowy, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu, m.in. z Zespołem Aspergera lub ze szczególnymi uzdolnieniami.

Ramowy program (główne zagadnienia)

 • Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej
 • Etiologia i symptomatologia dysleksji
 • Znaczenie wczesnej diagnozy
 • Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Wczesna interwencja, profilaktyka logopedyczna
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i wad wymowy
 • Konstruowanie indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych
 • Metodyka pracy logopedy i organizacji warsztatu, w tym dobór pomocy i sprzętu wspierającego mowę
 • Zasady pracy z osobami po udarach mózgowych, z zaburzeniami słuchu, z niepłynnością mowy i jąkaniem
 • Komunikacja osób z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami, np. zespołem Downa
 • Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk: w poradniach logopedycznych, na oddziałach szpitalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji
 • Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej, klinicznej, neurologii i psychiatrii
 • Teoria integracji sensorycznej oraz integracji odruchów w diagnozie i terapii pedagogicznej
 • Wskaźniki dojrzałość szkolnej
 • Ortoptyka – znaczenia prawidłowego widzenia a trudności szkolne
 • Diagnoza i terapia uczniów z ADHD oraz ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera
 • Niekonwencjonalne metody terapii pedagogicznej (np. drama, muzykoterapia, biblioterapia, pedagogika zabawy)

Sylwetka absolwenta

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych daje kwalifikację do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii indywidualnej, prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka
 • metodyki pracy terapeutycznej z uczniem
 • wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania
 • diagnozy pedagogicznej dziecka
 • przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera, z ADHD, ze szczególnymi uzdolnieniami

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • organizacji zajęć terapii pedagogicznej
 • pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych
 • rozpoznawania zaburzeń rozwoju min. języka, dysleksji, dyskalkulii i innych
 • stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka
 • doboru metod pracy terapeutycznej
 • prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych – pogadanek dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych

Kwalifikacje

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej) oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 950 zł 1 032 zł 526 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł


Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23