Socjoterapia

Cel studiów

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w rozpoznawaniu i prawidłowym diagnozowaniu zaburzeń zachowania, poznasz metody, techniki i formy prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, posiądziesz kompetencje i sprawności pozwalające na samodzielne organizowanie i prowadzenie procesu socjoterapeutycznego w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych. Sprawnie ocenisz prawidłowość przebiegu procesu socjoterapii, poddasz swoje działania ewaluacji oraz będziesz umiał korzystać z superwizji.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy socjoterapii
 • Psychologia młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Mechanizmy uzależnień
 • Psychologia małych grup
 • Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 • Współczesne kierunki psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa
 • Planowanie pracy socjoterapeutycznej
 • Trening interpersonalny
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty socjoterapeutyczne
 • Warsztat kontaktu z rodziną
 • Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
 • Organizacja czasu wolnego młodzieży
 • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 • Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Praktyki socjoterapeutyczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej.

Kwalifikacje

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 050 zł 1 070 zł 545 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry.

Adresaci

Studia adresowane są do:

 • osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,
 • absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii,
 • psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36