Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć zgodnie ze swoim kierunkiem na wszystkich etapach edukacyjnych.

Ramowy program studiów

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Teoria wychowania
 • Metodyka edukacji zintegrowanej
 • Dydaktyki przedmiotowe
 • Metodyka przedmiotów artystycznych i ruchu
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Planowanie i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole
 • Komunikacja interpersonalna
 • Emisja głosu
 • Technologia informacyjna
 • Prawo oświatowe
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedze psychologiczna i pedagogiczna pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się.

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Absolwent będzie miał uprawnienia do:

 • zajmowania stanowiska nauczyciela i prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim systemie edukacyjnym, względnie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (świetlica szkolna, internat)
 • realizacji treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • podejmowania i organizowania działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych (współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym, jako czynnik wspomagający proces edukacyjny)
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań w obszarze
 • rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z ich funkcjonowaniem
 • w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym

Kwalifikacje

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 050 zł 1 070 zł 545 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych I i II stopnia, które nie posiadają uprawnień pedagogicznych.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie.

Kadra wykładowców
Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36