Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy

Cel studiów:

Umiejętność podejmowania działań profilaktycznych, przeciwdziałania przemocy i terapii ich konsekwencji stanowi jedną z kluczowych kompetencji we współczesnym świecie. Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego działania w tych ważnych dla człowieka obszarach w sposób zgodny z przyjętymi standardami formalnymi, prawnymi oraz etycznymi.

W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry pedagogów-terapeutów rozumiejących, przeciwdziałających i wspierających osoby i grupy w sytuacjach kryzysowych związanych z nadużywaniem alkoholu i wystąpienia przemocy.

Ramowy program studiów:

Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na tematy: procesy tworzenia programów profilaktycznych, rozumienia zjawiska przemocy i ich konsekwencji, zapobiegania im, tworzenia sieci wsparcia społecznego oraz korzystanie ze współpracy z różnymi specjalistami.

Zapewnia także kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie działań profilaktycznych i wspierania osób – doświadczające przemocy.

Program obejmuje zajęcia wykładowe, warsztatowe i ćwiczeniowe.

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo–dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów–praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych w tym uzależnienia, rozpoznawania przemocy w rodzinie oraz uruchamiania działań interwencyjnych i pomocowych, znajomości prawa karnego, rodzinnego, cywilnego w sprawach związanych z przemocą w rodzinie, przygotowywania planu pomocy dla rodziny z problemem alkoholowym (w tym dzieci) oraz dla osób uwikłanych w przemoc. Potrafi współpracować w zespole, rozumie mechanizmy uzależnienia i przemocy i tym samym potrafi adekwatnie odpowiadać na te problemy oraz ich konsekwencje. Posiada wiedzę i konstruktywnego potrafi motywować a do podjęcia leczenia.

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 2 semestry. Forma niestacjonarna.

Program: 290 godzin.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych, do wszystkich, którzy są zainteresowani nabyciem kwalifikacji do prowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegania oraz neutralizacji konsekwencji przemocy.

Studia kierowane są szczególnie dla pracowników pomocy społecznej, policji, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, asystentów rodzinnych, przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich, pedagogów i psychologów, osób dyżurujących w punktach konsultacyjnych i telefonach zaufania dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
2 2 950 zł 1 549 zł 789 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Humanistyczno–Społecznych w Olsztynie.