Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych oligofrenopedagogika jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania problemów edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z zasadami etyki i integracji społecznej. W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli – terapeutów oligofrenopedagogów, posiadających wiedzę o specyfice rozwojowej tych osób oraz zasadach organizacji procesu kształcenia i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Program zajęć umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy na temat przyczyn i skutków dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na optymalizację metod pracy pedagogicznej z uczniami, stosownie do stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej.

W programie studiów m.in.:

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć pozalekcyjna w internacie i innych placówkach specjalnych
 • Elementy prawa oświatowego
 • Praktyka pedagogiczna

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji procesu edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum. Absolwent posiada kompetencje w zakresie właściwego doboru metod i strategii edukacyjnych do indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz stosować je adekwatnie do ich możliwości i potrzeb. Absolwent jest praktycznie przygotowany do pracy związanej z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Kwalifikacje

Absolwent studiów posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, a także warsztatach terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Program studiów przygotowany jest dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

Dla osób, które nie posiadają ww. kwalifikacji, studia mogą być jedynie studiami kompetencyjnymi. Żeby uzyskać kwalifikacje nauczycielskie niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela, należy ukończyć studia I lub II stopnia na kierunku pedagogika lub studia podyplomowe (nadające uprawnienia nauczycielskie).

Kryteria nadawania kwalifikacji nauczycielskich reguluje Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08.2015 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wszystkie wymienione powyżej studia (nadające kwalifikacje nauczycielskie) znajdują się w ofercie edukacyjnej WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 050 zł 1 070 zł 545 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia realizowane są jako trzysemestralne i obejmują 350 godzin.
Praktyki pedagogiczne 60 godzin.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, legitymujących się posiadaniem dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych 5-letnich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania wstępne

 • ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie)
 • przygotowanie pedagogiczne (dopuszcza się możliwość uzyskania we własnym zakresie przygotowania pedagogicznego w czasie trwania studiów)

Kadra wykładowców

Wybitni eksperci z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36