Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje o charakterze interdyscyplinarnym, niezbędne do pracy w roli nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Student zdobędzie także podstawowe umiejętności z zakresu pracy Marii Montessori.

Ramowy program studiów

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki Marii Montessori
 • Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 • Edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczno-przyrodnicza, przyrodnicza i regionalna, plastyczno-techniczna, muzyczna, z odpowiednimi metodykami pracy w przedszkolu
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych w systemie Montessori
 • Metodyka kształcenia matematycznego w pedagogice Montessori
 • Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w systemie Montessori
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Projektowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym

Ponadto w planie studiów przewidziano seminarium dyplomowe, konsultacje i zajęcia warsztatowe.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające go do podjęcia pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, a także przygotowują do pracy z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori.

Czas trwania

3 semestry

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 850 zł 999 zł 509 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Opłata rejestracyjna dla absolwentów WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie i magisterskie, a w przypadku dyplomu ukończenia innego kierunku niż pedagogika – posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: dr Paulina Broża-Grabowska

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02