Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 kształcenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odbywa się na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz.U. z 2018 r. poz. 1861).

Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów realizowanych w systemie 3+2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, przy czym należy pamiętać, że zgodnie z planami dotyczącymi zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia nauczycielskie będą nabywane prawdopodobnie dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne będą dostępne dla wszystkich osób, z tym że uprawnienia nauczycielskie są powiązane z wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami. Dla osób niebędących nauczycielami studia te stanowią formę kształcenia doskonalącego (nie nadają uprawnień nauczycielskich).

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje o charakterze interdyscyplinarnym, niezbędne do pracy w roli nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Student zdobędzie także podstawowe umiejętności z zakresu pracy Marii Montessori.

Ramowy program studiów

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki Marii Montessori
 • Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 • Edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczno-przyrodnicza, przyrodnicza i regionalna, plastyczno-techniczna, muzyczna, z odpowiednimi metodykami pracy w przedszkolu
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych w systemie Montessori
 • Metodyka kształcenia matematycznego w pedagogice Montessori
 • Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w systemie Montessori
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Projektowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym

Ponadto w planie studiów przewidziano seminarium dyplomowe, konsultacje i zajęcia warsztatowe.

Czas trwania

3 semestry

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 2 850 zł 999 zł 509 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36