Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja dzieci z autyzmem to zadanie wymagające wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu działań edukacyjnych, rewalidacyjnych oraz terapeutycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną niezależnie od stopnia tej niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży z autyzmem. Edukacja ta wymaga stworzenia odpowiedniego indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, co powinno zostać poprzedzone adekwatną wieloaspektową diagnozą podopiecznego w zakresie jego potrzeb oraz możliwości.

Studenci realizujący program nauczania objęty przez trzysemestralne studia podyplomowe na kierunku edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną realizowanych w ramach oferty edukacyjnej Uczelni Korczaka uzyskają wiedzę teoretyczną, jak również umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z osobami autystycznymi, tak w zakresie diagnozowania potrzeb tych osób, jak i projektowania, przeprowadzania oraz ewaluacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mających na celu edukowanie i wsparcie tych osób.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy edukacyjno-rewalidacyjno-terapeutycznej z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów uprawnia słuchacza do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem (specjalne przedszkola i szkoły różnego typu, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do zawodu oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

Trzysemestralne studia podyplomowe zostały zaprojektowane i wdrożone do oferty Uczelni Korczaka w szczególności z myślą o absolwentach studiów wyższych na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycieli chcących uzyskać kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego uprawniające do podjęcia pracy w placówkach realizujących zadania z zakresu edukacji i pomocy podopiecznym z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele pracujący zawodowo, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło z dniem 1 września 2015 r., na mocy rozporządzenia z 24 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1113) dodatkowe zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z osobą z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w celu wspomagania kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program studiów (420 godzin) obejmuje następujące zagadnienia w kilku modułach:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Psychopedagogika autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością
 • Psychospołeczne uwarunkowania edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Terapia autyzmu
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem
 • Podstawy diagnozowania psychopedagogicznego
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Metody rewalidacji
 • Metody diagnozy i terapii autyzmu
 • Współczesne koncepcje w terapii pedagogicznej
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Terapia psychomotoryczna
 • Terapia zajęciowa
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem
 • Współpraca z rodzicami dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Seminarium
 • Praktyki

Czas trwania studiów

Studia trzysemestralne

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 560 zł 1 246 zł 635 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z  wieloletnim doświadczeniem.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23