Doradztwo zawodowe

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych.

Absolwent jest wyposażony w kompetencje osobiste i merytoryczne do prowadzenia działalności z zakresu orientacji zawodowej osób dorosłych, przygotowany jest także do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze doradcy edukacyjnego i zawodowego, animatora aktywności zawodowej, a także pedagoga prowadzącego indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe, orientację zawodową wspierającą i projektującą karierę zawodową uczniów, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach.

Studia kierowane są do:

 • pracowników urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, biur karier, pracowników działów HR, nauczycieli i pedagogów, osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie doradcy zawodowego i edukacyjnego;
 • absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek posiadania przygotowania pedagogicznego jest konieczny do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i innych placówkach oświatowych).

Program studiów:

 • obejmuje treści niezbędne do realizacji zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013r. nr0, poz. 532),
 • zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012r. nr 0 poz. 131), Rozporządzeniem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011r. nr 253, poz. 1520).

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie:

 • procesu doradczego polegającego na wspieraniu uczniów i osoby dorosłe w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie.

Studia przygotowują do pracy w:

 • urzędzie pracy lub Ochotniczych Hufcach Pracy, Biurach Karier przy uczelniach,
 • instytucjach zapewniających uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe (w tym w szkołach dla dorosłych, zakładach szkolenia zawodowego, instytucjach edukacji ludzi dorosłych),
 • agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwach pracy,
 • firmach prowadzących działy HR,
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w charakterze pedagoga doradcy zawodowego, w placówkach oświatowo–wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych (warunek posiadania przygotowania pedagogicznego jest konieczny do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i innych placówkach oświatowych).

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
2 2 550 zł 1 339 zł 683 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Humanistyczno–Społecznych w Olsztynie.