Doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem

Cel studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do pracy w charakterze profesjonalnych doradców edukacyjnych i zawodowych. Absolwent trzysemestralnych studiów uzyskuje kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego i jest przygotowany do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze doradcy edukacyjnego i zawodowego, animatora aktywności zawodowej, a także pedagoga prowadzącego indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjne, orientację zawodową wspierającą i projektującą karierę zawodową uczniów, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach.

Ramowy program studiów

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
 • Wybrane elementy pedagogiki pracy
 • Socjologiczne aspekty pośrednictwa zawodowego
 • Diagnozowanie kompetencji człowieka
 • Elementy prawa pracy i zasad samozatrudnienia
 • Metodyka porady zawodowej
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Coaching jako metoda pracy doradcy zawodowego
 • Warsztat szkoleniowy doradcy zawodowego
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego
 • System poradnictwa zawodowego w resorcie edukacji
 • Psychologiczne aspekty doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań uczniów
 • Projektowanie ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego
 • Warsztaty i trening umiejętności interpersonalnych
 • Coaching w doradztwie edukacyjno-zawodowym
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu poradnictwa edukacyjno-zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Posiada umiejętności rozpoznawania rynku pracy, stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej, organizowania i prowadzenia poradnictwa edukacyjnego oraz zawodowego.

Absolwenci po zakończeniu studiów mogą podjąć pracę w Urzędach Pracy lub Ochotniczych Hufcach Pracy, Biurach Karier przy Uczelniach, instytucjach zapewniających uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe (w tym w szkołach dla dorosłych, zakładach szkolenia zawodowego, instytucjach edukacji ludzi dorosłych), agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwach pracy, firmach prowadzących działy HR, szkołach w charakterze pedagoga (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego), doradcy zawodowego w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

Opłaty

Specjalność

semestry

1 rata/całość

2 raty

4 raty

Doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem

3

2 900 zł

1 522 zł

775 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry o łącznej liczbie 375 godzin oraz 60 godzin praktyk.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do pracowników urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, biur karier, pracowników działów HR, nauczycieli i pedagogów, osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie doradcy zawodowego i edukacyjnego.
- absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek posiadania przygotowania pedagogicznego jest konieczny dla uzyskania kwalifikacji doradca edukacyjno –zawodowy),

Wymagania wstępne

Ukończone studia I lub II stopnia lub studia jednolite 5-letnie.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02