Arteterapia z elementami psychologii twórczości

Cel studiów

Celem studiów jest poznanie i zrozumienie metod pracy arteterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami w podeszłym wieku. Studia poszerzają wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji arteterapeuty z zakresu psychologii, pedagogiki, wiedzy o sztuce. Pozwalają poznać metody pracy arteterapeutycznej z osobami z zaburzeniami i dysfunkcjami chorobowymi, osobami niepełnosprawnymi oraz metody wsparcia procesu dochodzenia do zdrowia. Doskonalą praktykę i poszerzają wiedzę z zakresu metod pracy arteterapeutycznej w placówkach szkolnych, opiekuńczych, szpitalach, a także w instytucjach zajmujących się animacją czasu wolnego. Doskonalą warsztat arteterapeuty w obszarze doboru metod i celów pracy arteterapeutycznej.

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych własnym rozwojem osobistym oraz dla tych, które zajmowały się już arteterapią i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, placówek wczesnego wspomagania w rozwoju, terapeuci zajęciowi, logopedzi, pracownicy placówek kulturalno – oświatowych oraz organizacji pozarządowych, zainteresowani doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, treningów twórczości, warsztatów rozwoju osobistego.

W programie studiów m.in.:

 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Psychologia twórczości
 • Arteterapia – techniki plastyczne
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Zajęcia teatralne i dramowe w arteterapii
 • Biblioterapia z analizą bajek i baśni
 • Komunikacja interpersonalna
 • Twórczość w edukacji
 • Psychologia zdrowia
 • Warsztaty rozwoju osobistego, autoprezentacja

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się artetarapią, własnym rozwojem osobistym, chcących rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce. Absolwent zostanie wyposażony w profesjonalne techniki wykorzystywane w arteterapii. Swoją pracę będzie opierał na zasadach etycznych arteterapeuty według międzynarodowych standardów. Po ukończeniu studiów podyplomowych student ma świadomość wykonywania roli arteterapeuty w sposób odpowiedzialny. Absolwent ma wysoko rozwiniętą kreatywność, rozwinięte kompetencje komunikacyjne i społeczne, wrażliwość na problemy społeczne, kompetencje prezentacji i autoprezentacji, odporność na stres.

Kwalifikacje

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie poszczególnych form arteterapii, w tym dramaterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, a także zastosowania w terapii działań plastycznych. Absolwent posiada także wiedzę z dziedzin związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem plastyki, muzyki, teatru, tańca, literatury (również bajek, baśni). Absolwent potrafi przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze arteterapeutycznym zgodnie ze standardami światowych organizacji arteterapeutycznych. Potrafi zastosować metody arteterapeutyczne w działaniach o charakterze edukacyjnym. Absolwent posiada umiejętności w zakresie interpersonalnej komunikacji, animacji czasu wolnego, działań ukierunkowanych na integrację grupową, pobudzenia kreatywności i motywowania innych do rozwoju. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach publicznych i niepublicznych, firmach, organizacjach pozarządowych.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty 4 raty
2 2 550 zł 1 339 zł 683 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania studiów

Studia dwusemestralne

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i osób posiadających zainteresowania artystyczne. Szczególnie zapraszamy pedagogów, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, placówek wczesnego wspomagania w rozwoju, terapeutów zajęciowych, logopedów, pracowników placówek kulturalno – oświatowych, organizacji pozarządowych, zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, treningów twórczości.

Wymagania wstępne

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich.

 • Kierownik studiów: dr Oksana Dąbrowska

Kadra wykładowców

Wykładowcy to psycholodzy i pedagodzy oraz osoby posiadające certyfikaty w poszczególnych dziedzinach związanych z arteterapią. Swoją wiedzę przekazują w sposób praktyczny, z uwzględnieniem zindywidualizowanego podejścia do słuchaczy i ich potrzeb w kształceniu.

Studia realizowane w partnerstwie z:

fund

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23