Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Studia II stopnia (niestacjonarne, realizowane ze wsparciem platformy e-learningowej oraz w formule kształcenia na odległość, magisterskie uzupełniające)

Jeśli interesują Cię działania prospołeczne pochodzące z obszaru psychologii, potrafisz dokonywać analizy zjawisk, dołącz do grupy ludzi z pasją! Pracujemy nad odbudowaniem i wzbogacaniem zdolności społecznego funkcjonowania, tworzymy warunki sprzyjające tym celom.

Studia na specjalności Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej gwarantują zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych, ekonomicznych itp. pozwalającej na poznanie i zrozumienie holistycznego ujmowania człowieka i jego wzajemnych relacji ze środowiskiem, a także wiedzy umożliwiającej poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska społecznego – rodziny i jednostki. Istotnym elementem kształcenia są mentoriale, czyli cykliczne spotkania studenta z wykładowcą, które mają charakter indywidualny. Odbywają się w atmosferze wzajemnego zaufania i koncentrują na potrzebach studenta.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • diagnozowania zjawisk w zakresie problematyki pracy socjalnej i pomocy społecznej;
 • tworzenia oryginalnych rozwiązań złożonych problemów w praktyce pracy socjalnej i prognozowanie ich przebiegu;
 • badania zapotrzebowania na określone usługi społeczne;
 • kształtowania polityki public relations i media relations działalności podmiotów pracy socjalnej i polityki społecznej;
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w działalności wchodzącej w zakres pracy socjalnej i innych pokrewnych oddziaływań o charakterze pomocowym;
 • podejmowania aktywności przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu - własnemu i potencjalnych podwładnych;
 • samodzielnego podejmowania działań w zakresie planowania, projektowania i świadczenia usług społecznych;
 • tworzenia i stosowania narzędzi ewaluacji działalności w zakresie świadczenia usług społecznych.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w systemie pomocy społecznej w instytucjach pomocy społecznej nastawionych na rozwiązywanie problemów osób podopiecznych w środowisku (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, centra usług socjalnych, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla bezrobotnych, ośrodki dla uchodźców) oraz jako pracownik socjalny w instytucjach i placówkach opiekuńczych ukierunkowanych na pracę z seniorami (np. domy pomocy społecznej, klub seniora, stowarzyszenia i fundacje na rzecz seniorów). Możesz być również zatrudniony w placówkach ukierunkowanych na pomoc i pracę z osobami uzależnionymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi (np. ośrodki adaptacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakłady pracy chronionej, hospicja, poradnie i ośrodki odwykowe).

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej 2019/2020 3 760 zł 1 975 zł 1 005 zł 410 zł
2020/2021 3 990 zł 2 095 zł 1 068 zł 439 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)

Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36