Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia skierowana jest do osób, które pragną rozszerzyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji w placówkach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi.

Studia ukierunkowane są na nabycie oraz poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studiując na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pogłębisz wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z kolei praktyki w przedszkolach i szkołach zapewnią ci odpowiednie przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego rozpoznawania podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym;
 • diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz podejmowania współpracy z opiekunami dziecka i innymi instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela;
 • zasad organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w różnorodnych instytucjach edukacji i wychowania;
 • profesjonalnego i samodzielnego projektowania działań edukacyjnych i sytuacji wychowawczych w zgodzie z nowoczesną metodyką nauczania i wychowania oraz zasadami etyki zawodowej;
 • samodzielnej pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
 • komunikacji społecznej z dzieckiem i jego opiekunami opartej na idei podmiotowości;
 • prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela z poprawnym wykorzystaniem nowoczesnej terminologii z zakresu nauk pedagogicznych oraz innych dyscyplin współdziałających;
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Kwalifikacje

Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji oraz do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach (publicznych i niepublicznych).

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako nauczyciel w szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (w klasach I-III) oraz jako nauczyciel w przedszkolach oraz w każdej innej placówce oświatowej, która wymaga posiadania uprawnień pedagogicznych, o ile nie są w niej wymagane inne specjalistyczne kwalifikacje.

Absolwent może być zatrudniony w placówkach o charakterze kształcenia powszechnego (nie specjalnych), publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół i przedszkoli publicznych.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Absolwent może starać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Absolwent może starać się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów na wyższych etapach edukacji w formie studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Absolwent może starać się o uzyskanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej na studiach II stopnia i wszelkich innych typach i formach doskonalenia zawodowego i awansu zawodowego, które wymagają posiadania tytułu magistra.

Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia (oprócz studiów III stopnia) są dostępne w ofercie edukacyjnej naszej Uczelni.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

2018/2019

3 700 zł

1 880 zł

950 zł

380 zł

2019/2020

4 000 zł

2 035 zł

1 025 zł

415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej, oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23