Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna

Niestacjonarne studia I stopnia na kierunku pedagogika

Uczelnia Korczaka oferuje zaoczne studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Cel studiów

Studia na specjalności pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna mają za zadanie przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w zawodzie pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, opiekuna-wychowawcy w instytucjach wychowania pozaszkolnego, a także terapeuty pedagogicznego w przedszkolu i szkole podstawowej.

Ramowy program studiów

Niestacjonarne studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna obejmują nauczanie przedmiotów, pozwalających na uzyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń tego rozwoju, metod pracy w instytucjach oświatowych, jak również umiejętności w obszarze diagnozowania dziecka i jego rodziny, organizowania i prowadzenia działań wychowawczo-terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie terapii pedagogicznej, a także działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Studia umożliwiają także wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Sylwetka absolwenta

Ukończywszy studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna, absolwent posiada kompetencje, które umożliwią mu m.in.:

  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz problemów dzieci i młodzieży, zagrożeń funkcjonowania środowisk wychowawczych;
  • współtworzenie, realizowanie oraz ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  • prowadzenie terapii niepowodzeń szkolnych oraz terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją i ryzykiem dysleksji;
  • podejmowanie pracy z uczniem z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym oraz zagrożonego uzależnieniem, a także działań profilaktycznych i wspierających rozwój jednostki;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i terapeutycznych w oparciu o obowiązujące prawo;
  • niesienie pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi, rodzicowi, nauczycielowi oraz inicjowanie i monitorowanie różnych form współpracy z tymi podmiotami;
  • budowanie warsztatu pracy pedagoga szkolnego, rozwijanie własnych kompetencji psychopedagogicznych i umiejętności wychowawczych;
  • projektowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów Uczelni Korczaka na specjalności pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, nauczyciela świetlicy szkolnej oraz opiekuna- wychowawcy w instytucjach pozaszkolnych, a także terapeuty pedagogicznego w przedszkolu i szkole podstawowej. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach takich, jak: przedszkola (w zakresie terapii pedagogicznej), szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki pomocy dziecku i rodzinie, świetlice i kluby środowiskowe, świetlice terapeutyczne, instytucje wychowania pozaszkolnego, instytucje pomocy i opieki i profilaktyki społecznej.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Adresat oferty i wymagania stawiane kandydatom

Studia I stopnia na specjalności pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna, prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość kierujemy do absolwentów szkół średnich legitymujących się świadectwem dojrzałości i pragnących uzyskać kompetencje z zakresu pedagogiki szkolnej i terapii pedagogicznej.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna 2019/2020 2 950 zł 1 549 zł 789 zł 322 zł
2020/2021 3 560 zł 1 869 zł 953 zł 389 zł
2021/2022 3 460 zł 1 816 zł 925 zł 378 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł