Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia (studia niestacjonarne, zaoczne)

Pedagogika resocjalizacyjna jest szczególnym działem pedagogiki ukierunkowanym przede wszystkim na potrzeby i oczekiwania młodych osób, które nie są w stanie odnaleźć się w środowisku społecznym. Zadaniem pedagoga jest tutaj takie kierowanie podopiecznym, aby skutecznie wyprowadzić go ze stanu zaburzonego zachowania i przygotować do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto pedagog powinien chronić podopiecznego przed dalszym potencjalnie destruktywnym wpływem dysfunkcyjnego środowiska wychowawczego.

Studia o charakterze interdyscyplinarnym – łączą w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii, jednocześnie pozwalając jednostce na rozwój umiejętności w zakresie diagnozowania niedostosowania społecznego oraz wszelkiego typu zaburzeń emocjonalnych.

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna:

 • uczą diagnozowania zachowań patologicznych,
 • pozwalają zrozumieć przebieg procesów resocjalizacyjnych u młodzieży i dorosłych,
 • uczą prowadzenia prawidłowego postępowania resocjalizacyjnego,
 • pokazują czym jest prawidłowa opieka postpenitencjarna,
 • dostarczają wiedzę na temat systemów instytucji resocjalizacji,
 • pozwalają wyspecjalizować warsztat umiejętności społecznych.

Możliwy rozwój kariery zawodowej

Absolwenci studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna są wciąż pożądani na rynku pracy. Resocjalizacja jako nieodłączny element działań prowadzony w ramach systemu wsparcia społecznego otwiera przed absolwentami tego kierunku szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.

Na pedagoga specjalizującego się w pedagogice resocjalizacyjnej czeka praca m.in. w: placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka, wszelkich organizacjach zajmujących się osobami pokrzywdzonymi, sądach i aresztach, a także ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień i innych ośrodkach przeciwdziałających zjawiskom niedostosowania społecznego i wykluczenia społecznego.

Absolwenci powyższego kierunku mogą podejmować pracę psychokorekcyjną z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z grup ryzyka, w których występują zaburzenia zachowania, zjawisko niedostosowania społecznego, a także ryzyko wystąpienia tego zjawiska.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Pedagogika resocjalizacyjna 2019/2020 2 950 zł 1 549 zł 789 zł 322 zł
2020/2021 3 560 zł 1 869 zł 953 zł 389 zł
2021/2022 3 250 zł 1 707 zł 869 zł 355 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Ukończenie studiów pedagogika resocjalizacyjna I stopnia upoważnia do kontynuowania nauki w ramach studiów uzupełniających II stopnia.

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36