Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (profil praktyczny)

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Studiując na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zdobędziesz wiedzę z zakresu znajomości uwarunkowań prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozowania potrzeb opiekuńczych dziecka, jego rodziny i otoczenia społecznego, organizowania i prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, umiejętności budowania programów terapeutycznych, znajomości metod pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • niesienia pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi, nauczycielowi, wychowawcy i rodzicowi;
 • opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych, wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywania jej szans oświatowych, kulturowych i socjalnych;
 • inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz wielu instytucjach pomocowych;
 • diagnozy zjawisk niekorzystnych z wychowawczego punktu widzenia (w tym diagnozy zaburzeń w zachowaniu oraz niedostosowania społecznego), poznania ich uwarunkowań mikro- i makrospołecznych oraz wypracowania skutecznych sposobów ich niwelowania i zapobiegania;
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb podopiecznych;
 • analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenia profesjonalnej pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w zawodzie pedagoga, opiekuna – wychowawcy w placówkach oświatowych, opieki częściowej, otwartej, całkowitej.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza będzie mógł podjąć pracę w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, instytucje wychowania pozaszkolnego. Osoby te będą przygotowane do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania. Posiadać będą również kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich, szkołach branżowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania np. bursy, internaty. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodkach Adopcyjno-Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki oraz wielu innych.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

2018/2019

2 900 zł

1 480 zł

745 zł

300 zł

2019/2020

3 500 zł

1 780 zł

895 zł

360 zł

2020/2021

3 200 zł

1 630 zł

820 zł

330 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Zdobędziesz tytuł zawodowy licencjata oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02