Logopedia

Studia I stopnia (niestacjonarne, realizowane w formule kształcenia na odległość, licencjackie)

Celem kształcenia na specjalności logopedia jest uzyskanie pełnych kwalifikacji logopedycznych w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej różnych zaburzeń mowy. Dają przygotowanie pedagogiczne, nie dają uprawnień nauczycielskich.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku otrzymuje kwalifikacje i dyplom w dyscyplinie pedagogika specjalna specjalność logopedia. W szczególności oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku pedagogika specjalna, otrzymanie przygotowania pedagogicznego i wymaganych przez Polski Związek Logopedów kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy (min. 600 godzin przedmiotów logopedycznych i min. 90 godzin praktyk logopedycznych).

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

 • pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej, podstaw medycyny,
 • terapii logopedycznej,
 • wczesnej interwencji, profilaktyki logopedycznej,
 • zasad metodyki pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem,
 • diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy,
 • konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych,
 • metodyki pracy logopedy,
 • organizacji warsztatu,
 • doboru pomocy i sprzętu wspierającego mowę,
 • zasad pracy z osobami po udarach, wylewach, z zaburzeniami słuchu oraz z niepłynnością mowy i jąkaniem,
 • komunikacji i pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami np. zespołem Downa.

Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk: w poradniach logopedycznych, na oddziałach szpitalnych, w przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji.

Studia dają możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii mowy.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach niosących pomoc osobom z trudnościami w komunikacji. Absolwent może podjąć pracę w szkole, przedszkolu, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szpitalu, w warsztatach terapii zajęciowej, na turnusach rehabilitacyjnych na stanowisku logopedy diagnosty i terapeuty

Absolwent może założyć również własny gabinet logopedyczny lub podjąć współpracę z aktorami, dziennikarzami.

Zdobędziesz tytuł zawodowy logopedy oraz uprawnienia do podjęcia dalszego toku studiów na wybranej przez absolwenta specjalności np. neurologopedii, terapii pedagogicznej.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, praktycy, lekarze, neurologopedzi i pedagodzy specjalni. W programie studiów przewidziane są ciekawe praktyki zawodowe, spotkania z osobami zajmującymi się pomocą dzieciom niepełnosprawnym, jąkającym, aktorom, na co dzień. Przewidziane są ciekawe praktyki zawodowe oraz warsztaty.

Studenci mogą dodatkowo, bezpłatnie uczestniczyć w kursach i konferencjach organizowanych przez uczelnię poświęconych nowoczesnym metodom pracy, pedagogice specjalnej a także opiece nad dzieckiem i dorosłym wymagającym specjalnej troski i wsparcia, rehabilitacji i terapii.

Studia te dają pełne kwalifikacje logopedyczne i przygotowanie pedagogiczne, nie dają uprawnień nauczycielskich.

Wymagania wstępne:

 • audiogram – prawidłowe badanie słuchu,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzenie poprawności wymowy kandydata),
 • odpowiednie warunki twarzowo-zgryzowe,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 500 zł 1 780 zł 895 zł 360 zł
II rok 2018 - 2019 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł
III rok 2019 - 2020 3 800 zł 1 935 zł 975 zł 390 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • zdjęcie w wersji elektronicznej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).