Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przewlekle chory

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przewlekle chory

 

Cel kursu:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

Adresaci kursu:

pedagodzy, rodzice, nauczyciele.

Zakres tematyczny:

 • Definicje: uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczeń przewlekle chory.
 • Zasady pracy z uczniem.
 • Uczniowie z obniżonymi możliwościami intelektualnymi.
 • Dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach.
 • Uczeń z deficytami rozwojowymi.
 • Uczniowie z upośledzeniem umysłowym.
 • Sposób postępowania i formy pomocy.
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

 

Formy/metody pracy: wykład, warsztat.

Czas trwania: 30 godz.

Sposób potwierdzenia ukończenia kursu:

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02