Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Cel studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie obecnych i przyszłych terapeutów/pedagogów wyposażonych w wiedzę oraz kompetencje i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 • Podstawy rozwoju psychosomatycznego dziecka od poczęcia
 • Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Psychologia rozwojowa małego dziecka (od urodzenia do 6 roku życia)
 • Psychologia kliniczna
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Neurologopedia dziecięca
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych
 • Pedagogika specjalna
 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Praca z rodziną dziecka objętego WWR
 • Pedagogiczne metody wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Integracja sensoryczna
 • Projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych/ terapeutycznych/ rewalidacyjnych
 • Podstawy fizjoterapii
 • Podstawy prawne organizowania wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego
 • Seminarium dyplomowe
 • praktyki

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do podjęcia pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradnie specjalistyczne, przedszkola, szkoły podstawowe, w tym szkoły specjalne

Kwalifikacje

Absolwent studiów uzyskuje nowe umiejętności do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania

Studia realizowane są jako trzysemestralne: 300 godz. i 50 godz. praktyk.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 5 750 zł 1 950 zł 975 zł 660 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł


Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu