Terapia zajęciowa z socjoterapią

Adresatami studiów są: absolwenci studiów wyższych, licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki (specjalność terapeutyczna), psychologii, pracy socjalnej, osoby wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju i zachowania.

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do prowadzenia terapii zajęciowej z elementami rehabilitacji ruchowej oraz socjoterapii.. Studia ukierunkowane są na ugruntowanie wiedzy, nabycie nowych umiejętności do pracy terapeutycznej z różnymi grupami osób: zdrowych, chorych, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych intelektualnie i sensorycznie oraz jednostek niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, w tym dzieci i młodzieży. Absolwent studiów przygotowany jest do pracy terapeutycznej z osobami w różnym wieku w placówkach edukacyjnych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych), placówkach służby zdrowia (oddziały opieki paliatywnej), placówkach opieki społecznej, stowarzyszeniach, organizacjach samorządowych.

Ramowy program studiów:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej
 2. Podstawy psychopatologii
 3. Socjologia rodziny
 4. Podstawy socjoterapii
 5. Podstawy terapii zajęciowej
 6. Diagnoza indywidualna i środowiskowa z elementami diagnozy funkcjonalnej
 7. Warsztat terapii zajęciowej
 8. Podstawy rehabilitacji
 9. Metody i formy terapii osób o zróżnicowanych potrzebach
 10. Metody pracy w terapii zajęciowej
 11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 12. Fizjoterapia w terapii zajęciowej
 13. Trening umiejętności interpersonalnych
 14. Systemowe rozwiązania w zakresie opieki i terapii
 15. Praca z grupą
 16. Superwizja
 17. Seminarium
 18. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem i realizowane są przez pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie i współudziale specjalistów innych dyscyplin naukowych spoza uczelni i praktyków (grupy 25 osobowe)

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Terapia zajęciowa z socjoterapią 3 4 425 zł 1 500 zł 755 zł 515 zł

 Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do Dziekanatu WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ul. Urbanistów 3.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu