Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Studia trzysemestralne kwalifikacyjne                    

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło z dniem 1 września 2015 r,. na mocy rozporządzenia z 24 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1113) dodatkowe zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z osobą z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w celu wspomagania kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Adresatami studiów są: absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele pracujący zawodowo, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy edukacyjno-rewalidacyjno-terapeutycznej z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną Ukończenie studiów uprawnia słuchacza do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach dla dzieci, i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem ( specjalne przedszkola i szkoły różnego typu, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do zawodu oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program studiów (420 godzin) obejmuje następujące zagadnienia w kilku modułach:

 1. Podstawy pedagogiki specjalnej
 2. Psychopedagogika autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej
 3. Psychopedagogiczne uwarunkowania edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością
 4. Psychospołeczne uwarunkowania edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 6. Terapia autyzmu
 7. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 8. Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem
 10. Podstawy diagnozowania psychopedagogicznego
 11. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 12. Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 13. Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym
 14. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 15. Metody rewalidacji
 16. Metody diagnozy i terapii autyzmu
 17. Współczesne koncepcje w terapii pedagogicznej
 18. Metody komunikacji alternatywnej
 19. Terapia psychomotoryczna
 20. Terapia zajęciowa
 21. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 22. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem
 23. Współpraca z rodzicami dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 24. Seminarium
 25. Praktyki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem i realizowane są przez pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie i współudziale specjalistów innych dyscyplin naukowych spoza uczelni i praktyków (grupy 25 osobowe)

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną 3 6 360 zł 2 150 zł 1 090 zł 735 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do Dziekanatu WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ul. Urbanistów 3.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu