Socjoterapia

Cel studiów

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w rozpoznawaniu i prawidłowym diagnozowaniu zaburzeń zachowania. Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień. Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych. Słuchacz pozna metody, techniki i formy prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy socjoterapii
 • Psychologia młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Mechanizmy uzależnień
 • Psychologia małych grup
 • Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 • Współczesne kierunki psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa
 • Planowanie pracy socjoterapeutycznej
 • Trening interpersonalny
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty socjoterapeutyczne
 • Warsztat kontaktu z rodziną
 • Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
 • Organizacja czasu wolnego młodzieży
 • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 • Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Praktyki socjoterapeutyczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej.

Kwalifikacje

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat
Socjoterapia 2 4 750 zł 2 420 zł 1 220 zł 830 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł


Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do:

 • osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,
 • absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii,
 • psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: mgr Joanna Lizut

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu