Pedagogika Artystyczna

Studia podyplomowe o charakterze praktycznym

Kadra akademicka

Znakomici wykładowcy – praktycy

Magdalena Łazarkiewicz – wybitna reżyserka filmowa i teatralna
Małgorzata Hauschild – pianistka, kompozytorka, kierownik muzyczny, autorka programu studiów „Pedagogika artystyczna”

 Zajęcia z zakresu

 • pracy z kamerą
 • podstaw scenopisarstwa
 • ekspresji scenicznej z rytmiką
 • podstawy gry na instrumencie klawiszowym
 • przygotowania spektaklu szkolnego
 • interpretacji tekstu

Adresaci studiów

Studia dedykowane są nauczycielom klas I-III, nauczycielom przedmiotów humanistycznych (filologia polska, historia, WOS), pedagogom, którzy pragną rozszerzyć wiedzę i umiejętności z pedagogiki artystycznej i wykorzystać je w wykonywaniu zawodu nauczyciela, wychowawcom, animatorom kultury w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach realizujących zadania z zakresu kulturalno-oświatowego (w tym realizujących zajęcia o charakterze twórczym, koła teatralne, koła plastyczne, fakultety z filmu, piosenki czy gry na instrumencie).

Słuchacz w ramach studiów przygotowywany jest do wdrażania praktycznej działalności artystycznej, realizowanej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie stanu najnowszej wiedzy pedagogicznej i dyscyplin pokrewnych oraz nowoczesnych metod jej pozyskiwania, obejmującej treści pedagogiczne z zakresu przedmiotów specjalnościowych, tj. pedagogiki artystycznej, metodyki pracy w przedmiotach artystycznych i przenoszenia jej na przedmioty humanistyczne (język polski, historia, WOS).

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania rozbudowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki artystycznej
 • wyreżyserowania spektaklu szkolnego
 • przygotowania koncertu szkolnego z piosenki polskiej i zagranicznej
 • przygotowania spektaklu szkolnego słowno-muzycznego z wykorzystaniem tekstów  z literatury i tematów z dziedzin humanistycznych (język polski, historia, WOS)
 • połączenia tematyki nauk humanistycznych  z naukami artystycznymi (muzyka, teatr, sztuki piękne, film)
 • podejmowania podstawowych działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych wobec dzieci i młodzieży wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się, jak również podejmowania działań skierowanych na pracę z uczniem zdolnym poprzez elementy sztuki w innych dziedzinach
 • wyszukiwania, interpretowania, analizowania, syntetyzowania oraz krytycznej oceny literatury naukowej i metodycznej z zakresu ww. specjalności
 • prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnoszących się do działań projektowych związanych z wybranymi aspektami pedagogiki artystycznej
 • rozwoju kompetencji u uczniów w kierunku innowacyjności
 • kształcenia uczniów w kierunku wzrostu kreatywności na zajęciach humanistycznych poprzez elementy artystyczne
 • wydobywania ekspresji i kształtowania osobowości u uczniów poprzez niecodzienne obcowanie z nauką przedmiotów humanistycznych
 • wzmocnienia efektywności i jakości nauczania przedmiotów humanistycznych poprzez przygotowywanie rożnych pokazów artystycznych na poziomie szkolnego występu publicznego, wystawy, filmu
 • nauczania metodą projektów
 • nauczania pracy zespołowej

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • komunikacji międzyludzkiej opartej na idei podmiotowości
 • dostrzegania istoty i wartości oraz rozumienia sensu działań o charakterze artystycznym
 • podejmowania wyzwań zawodowych i środowiskowych w swoim środowisku lokalnym na rzecz działalności twórczej
 • samodoskonalenia zawodowego; krytycznej i konstruktywnej samooceny własnych działań zawodowych oraz ich twórczego dostosowania do potrzeb danej sytuacji, w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
 • aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne z zakresu szeroko rozumianej sztuki
 • asertywności i gotowości do komunikowania się w celu rozwiązywania problemów pracy zawodowej

Absolwent będzie mógł podjąć pracę:

 • jako nauczyciel (o ile posiada wymagane kwalifikacje w tym zakresie wydane na podstawie przepisów odrębnych)
 • wychowawca (o ile posiada wymagane kwalifikacje w tym zakresie wydane na podstawie przepisów odrębnych)
 • animator kultury w  szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  oraz placówkach realizujących zadania z zakresu kulturalno-oświatowego (w tym realizujących zajęcia o charakterze twórczym, koła teatralne, koła plastyczne, fakultety z filmu, piosenki czy gry na instrumencie)

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia innowacyjnych zajęć z przedmiotów humanistycznych, realizowania koncertów szkolnych i przedstawień teatralnych w szkołach, a także innej pracy twórczej z dziedziny pedagogiki artystycznej.

Możliwość dalszego rozwoju i zdobywania kwalifikacji

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz rozszerza wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki artystycznej. Ma możliwość dalszego rozwoju w obszarze pedagogiki artystycznej poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach II i III stopnia.

Czas trwania studiów

2 semestry

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat
Pedagogika artystyczna 2 3 350 zł 1 700 zł 860 zł 585 zł

 Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu