Zarządzanie oświatą (podyplomowe)

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego, sprawnego zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową z uwzględnieniem reformy systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej. Program dostosowany jest do współczesnego edukacyjnego rynku – pozwala na doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, rozwinięciu zainteresowań, jak i zyskanie nowych kwalifikacji.

Ramowy program studiów

•    Podstawy organizacji i zarządzania
•    Podstawy prawne funkcjonowania przedszkola, szkoły i innych placówek oświatowych w Polsce
•    Prawo pracy – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela
•    Prawo rodzinne. Procedura „Niebieskiej karty”
•    Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
•    Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach oświatowych
•    Współpraca ze środowiskiem lokalnym – marketing i promocja
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi
•    Komunikacja interpersonalna
•    Etyka zawodowa dyrektora
•    Zarządzanie finansami w oświacie
•    Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
•    Technologie informacyjne w zarządzaniu szkołą
•    Praktyka kierownicza. Seminarium dyplomowe

UWAGA: uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.
 
Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą ma ukształtować i rozwinąć kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, m. in. w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem, etyki i psychologii zarządzania. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pozwolą na sprawną organizację pracy szkoły.


Kwalifikacje

Absolwent otrzymuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)

Czas trwania studiów

2 semestry

Studia realizowane są jako dwusemestralne i obejmują 240 godzin oraz 30 godzin praktyk kierowniczych.
Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat
Zarządzanie oświatą 2 3 050 zł 1 550 zł 780 zł 530 zł

 Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu studiów wyższych.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
  • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
  • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska