Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7. września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Ramowy program studiów

Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
 • Glottodydaktyka
 • Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Historia i kultura Wielkiej Brytanii
 • Fonetyka praktyczna
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka angielskiego
 • Współpraca z rodzicami w kształceniu językowym dzieci
 • Praktyczna nauka języka angielskiego

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach oraz zarówno w publicznych jak i niepublicznych szkołach podstawowych, w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, a także legitymować się świadectwem znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziom B2. Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia wczesne nauczanie języka angielskiego przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

Opłaty

                                   ilość          semestrów            jednorazowa wpłata                              3 raty                   6 rat                  9 rat               
Wczesne nauczanie                     języka angielskiego

            3                      

4575 zł 1550 zł 780 zł 530 zł

 Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry

Adresaci studiów

Studia adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (klasy I-III).

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogiki przedszkolnej bądź wczesnoszkolnej (w tym licencjackich)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1)

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców  na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02