Logopedia

Cel studiów

- przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego
- wykształcenie umiejętności diagnozowania logopedycznego
- przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej

Ramowy program studiów
Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej, podstaw medycyny,
 • terapii logopedycznej,
 • wczesnej interwencji, profilaktyki logopedycznej,
 • zasad metodyki pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem,
 • diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy,
 • konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych,
 • metodyki pracy logopedy,
 • organizacji warsztatu,
 • doboru pomocy i sprzętu wspierającego mowę,
 • zasad pracy z osobami po udarach mózgowych, z zaburzeniami słuchu, z niepłynnością mowy i jąkaniem,
 • komunikacji osób z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami, np. zespołem Downa

Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk: w poradniach logopedycznych, na oddziałach szpitalnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji.

Studia dają możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii mowy.

Sylwetka absolwenta
Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach niosących pomoc osobom z trudnościami w komunikacji językowej. Absolwent może podjąć pracę w szkole, przedszkolu, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szpitalu, w warsztatach terapii zajęciowej, na turnusach rehabilitacyjnych na stanowisku logopedy dyplomowanego.
Absolwent może założyć i prowadzić również własny gabinet logopedyczny i prowadzić w nim diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych, może prowadzić zajęcia z osobami medialnymi :aktorami, dziennikarzami.
Zdobędziesz tytuł zawodowy logopedy dyplomowanego oraz uprawnienia do podjęcia dalszego toku studiów na wybranej przez absolwenta specjalności,np. neurologopedii.
Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, praktycy, lekarze, neurologopedzi i pedagodzy specjalni. W programie studiów przewidziane są ciekawe praktyki zawodowe, spotkania z osobami zajmującymi się pomocą dzieciom niepełnosprawnym, jąkającym się. Przewidziane są ciekawe praktyki zawodowe oraz warsztaty logopedyczne
Słuchacze mogą dodatkowo, bezpłatnie uczestniczyć w kursach i konferencjach organizowanych przez uczelnię poświęconych nowoczesnym metodom pracy, pedagogice specjalnej a także opiece nad dzieckiem i dorosłym wymagającym specjalnej troski i wsparcia, rehabilitacji i terapii. Mogą także uczestniczyć w spotkaniach Koła Logopedycznego.
Studia podyplomowe są studiami nadającymi uprawnienia zawodowe. Nie dają uprawnień nauczycielskich.

Kwalifikacje
Studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu logopedy.

Opłaty

 

jednorazowa wpłata

2 raty 4 raty 8 rat 12 rat
Logopedia 7450 zł 3750 zł 1910 zł 965 zł 655 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania studiów
Studia trwają 4 semestry (720 godzin).

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • audiogram – prawidłowe badanie słuchu,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzenie poprawności wymowy kandydata),
 • odpowiednie warunki twarzowo-zgryzowe,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.


Adresaci studiów
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie (humanistyczne, pedagogiczne, aktorskie, medyczne -mgr pielęgniarstwa, lekarz, audiolog, rehabilitant). Kandydat na studia musi posługiwać się poprawną polszczyzną i mieć prawidłową artykulację, posiadać prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe.

Kadra wykładowców
Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02