Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa

Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia (studia niestacjonarne, zaoczne)

Pedagogika resocjalizacyjna jest szczególnym działem pedagogiki ukierunkowanym przede wszystkim na potrzeby i oczekiwania młodych osób, które nie są w stanie odnaleźć się w środowisku społecznym. Zadaniem pedagoga jest tutaj takie kierowanie podopiecznym, aby skutecznie wyprowadzić go ze stanu zaburzonego zachowania i przygotować do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto pedagog powinien chronić podopiecznego przed dalszym potencjalnie destruktywnym wpływem dysfunkcyjnego środowiska wychowawczego.

Studia o charakterze interdyscyplinarnym – łączą w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii, jednocześnie pozwalając jednostce na rozwój umiejętności w zakresie diagnozowania niedostosowania społecznego oraz wszelkiego typu zaburzeń emocjonalnych.

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna:

 • uczą diagnozowania zachowań patologicznych,
 • pozwalają zrozumieć przebieg procesów resocjalizacyjnych u młodzieży i dorosłych,
 • uczą prowadzenia prawidłowego postępowania resocjalizacyjnego,
 • pokazują czym jest prawidłowa opieka postpenitencjarna,
 • dostarczają wiedzę na temat systemów instytucji resocjalizacji,
 • pozwalają wyspecjalizować warsztat umiejętności społecznych.

Możliwy rozwój kariery zawodowej

Absolwenci studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna są wciąż pożądani na rynku pracy. Resocjalizacja jako nieodłączny element działań prowadzony w ramach systemu wsparcia społecznego otwiera przed absolwentami tego kierunku szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.

Na pedagoga specjalizującego się w pedagogice resocjalizacyjnej czeka praca m.in. w: placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka, wszelkich organizacjach zajmujących się osobami pokrzywdzonymi, sądach i aresztach, a także ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień i innych ośrodkach przeciwdziałających zjawiskom niedostosowania społecznego i wykluczenia społecznego.

Absolwenci powyższego kierunku mogą podejmować pracę psychokorekcyjną z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z grup ryzyka, w których występują zaburzenia zachowania, zjawisko niedostosowania społecznego, a także ryzyko wystąpienia tego zjawiska.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 2 900 zł 1 480 zł 745 zł 300 zł
II rok 2018 - 2019 3 500 zł 1 780 zł 895 zł 360 zł
III rok 2019 - 2020 3 200 zł 1 630 zł 820 zł 330 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • dwie podpisane fotografie 35×45 mm (jak do dowodu osobistego) oraz w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Ukończenie studiów pedagogika resocjalizacyjna I stopnia upoważnia do kontynuowania nauki w ramach studiów uzupełniających II stopnia.

KONTAKT

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 
 ul. Sikorskiego 23

10-088 Olsztyn

 89 542 75 36

89 542 80 02